Rủ bạn đi buôn “chất trắng“, cả hai đều lĩnh án ch.u.ng th.ân